Veelgestelde vragen

U hebt schulden bij derden (vb een onbetaalde elektriciteitsfactuur, gasfactuur, waterfactuur, factuur gebruik GSM, achterstallige huur enz..) en u werd reeds door de gerechtsdeurwaarder in gebreke gesteld om uw schulden te betalen waarop u om allerlei redenen niet bent op ingegaan – de gerechtsdeurwaarder kan dan bij uw werkgever beslag leggen op uw loon, vakantiegeld (het zogenaamde loonbeslag).

Uw werkgever is dan verplicht een gedeelte van uw loon door te storten aan de gerechtsdeurwaarder. Dit gedeelte is beperkt tot een bepaald bedrag, bepaald in de wet. Opgelet, in het geval dat het achterstallige onderhoudsgelden betreft, kan wel uw volledig loon in beslag genomen worden.

Eenmaal de gerechtsdeurwaarder deze gelden heeft ontvangen moet hij deze gelden verdelen onder al uw schuldeisers. Hij stelt daartoe een verdelingsstaat op die u van de gerechtsdeurwaarder bij aangetekende brief zult ontvangen en waarop u eventuele opmerkingen kunt formuleren.

Zolang niet alle schuldeisers zijn betaald zal het loonbeslag elke maand verder worden gezet.

Eenmaal dat al uw schulden zijn betaald zal de gerechtsdeurwaarder het loonbeslag opheffen en ontvangt u terug uw volledig loon.

Dit loonbeslag kan vele maanden duren en is afhankelijk van het totale bedrag van al uw schulden en natuurlijk van het loon dat u elke maand ontvangt.

De behandeltermijn van een dossier bedraagt volgens het procedurereglement 90 dagen en kan verlengd worden met nog een termijn van 90 dagen zodat de behandeltermijn maximum 180 dagen kan bedragen.

In de praktijk bedraagt de behandeltermijn gemiddeld een drietal weken.

De ombudsman heeft geen disciplinaire bevoegdheid en kan aan een gerechtsdeurwaarder geen sancties opleggen.

De hoofdtaak van de ombudsman is bemiddelen tussen de partijen om tot een minnelijke oplossing te komen.

1) Ambtelijke taken

Aangezien de gerechtsdeurwaarder voor de ambtelijke taken een wettelijk monopolie heeft, is zijn tussenkomst geregeld volgens een wettelijk tarief.

Dit tarief werd voor burgerlijke en handelszaken vastgelegd bij KB van 30 november 1976 wordt jaarlijks geïndexeerd. De gerechtsdeurwaarder is er deontologisch toegehouden het volledige tarief, maar ook niet méér dan dit tarief toe te passen.

Het tarief bestaat uit verschillende onderdelen, zoals kosten en rechten. Onderaan elk exploot (de officiële gerechtsdeurwaardersakte die u krijgt) wordt in de marge een opsomming gemaakt van de onderdelen die worden aangerekend. Hiertoe worden afkortingen gebruikt.

2) Buitengerechtelijke opdrachten

Voor zijn buitengerechtelijke opdrachten bestaat er geen wettelijk tarief dat de gerechtsdeurwaarder moet toepassen. De vergoedingen voor deze dienstverlening zijn dan ook vrij te bepalen.

3) Pro Deo

Het is mogelijk om voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder rechtsbijstand te verkrijgen, zoals dit bestaat voor de bijstand van een advocaat. Dit is het zogenaamde Pro Deo systeem. Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden inzake onvermogendheid kan de rechter een gerechtsdeurwaarder aanstellen die de betekening van de akten dan (gedeeltelijk) kosteloos voldoet.

Bij elke afbetaling die u verricht in handen van een gerechtsdeurwaarder, betaalt u gedeeltelijk uw schuld af maar ook de kosten die aan deze afbetaling zijn verbonden, namelijk inningsrechten. In werkelijkheid betaalt u dus meer dan uw oorspronkelijke schuld af.

 Concreet voorbeeld: per afbetaling van 25,00 EUR die u verricht, is er een kost van 6,22 EUR (5,14 EUR + 21% BTW). U betaalt dus 18,78 EUR af van uw schuld, de overige 6,22 EUR van die 25,00 EUR zijn kosten die worden aangerekend voor elke gedeeltelijke afbetaling van uw schuld m.a.w. kosten die volgen uit het toestaan en opvolgen van een afbetalingsplan, genaamd inningsrecht op afkorting (ook gekend als kwijtingsrecht). Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd, houden een vergoeding in van de prestaties van de gerechtsdeurwaarder en daar kan de gerechtsdeurwaarder niet van afwijken.

 Het is voor u dus voordeliger om een groter bedrag af te betalen bijvoorbeeld 50,00 of 100,00 EUR per maand, afhankelijk van uw financiële mogelijkheden daar het bedrag van het inningsrecht op afkorting per schijven wordt berekend.

Uitgevoerde betalingInningsrecht op afkortingIncl. 21% BTW
0,00 – 24,99 EUR3,07 EUR3,72 EUR
25,00 – 124,99 EUR5,14 EUR6,22 EUR
125,00 – 249,99 EUR8,47 EUR10,25 EUR
250,00 – 494,99 EUR14,88 EUR18,00 EUR
495,00 -n 744,99 EUR31,83 EUR38,52 EUR
745,00 EUR of meer42,17 EUR51,03 EUR

 Het inningsrecht op afkorting wordt wettelijk telkens vermeerderd met 21% BTW.

 Verder wordt een eenmalig inningsrecht van 1% geïnd op de hoofdsom en de bijhorende intresten. Dit inningsrecht bedraagt minimum 18,00 EUR (14,88 EUR + 21% BTW) en maximum 178,60 EUR (147,61 EUR + 21% BTW).

 Ook als u het een bepaalde maand moeilijker heeft is het beter om iets te betalen zodat uw afbetalingsplan blijft lopen. Wanneer er één maand of meer niets wordt afbetaald bestaat de mogelijkheid dat de gerechtsdeurwaarder tot roerend beslag of beslag op uw loon- uitkeringen overgaat, wat extra kosten betekent die u kunt vermijden door regelmatig af te betalen zonder één maand over te slaan en nooit een termijn van meer dan 30 dagen te laten verlopen tussen uw afbetalingen.

 Indien u na verloop van tijd denkt alles te hebben afbetaald – contacteer dan zeker nog eens de gerechtsdeurwaarder en vraagt hem om bevestiging dat uw schuld volledig is afbetaald teneinde verrassingen in de toekomst te vermijden indien zou blijken dat uw afrekening niet volledig correct is en er nog een klein restbedrag zou zijn.