Privacy Policy

PRIVACY POLICY - OMBUDSMAN GERECHTSDEURWAARDERS

Ik ben er mij van bewust dat u vertrouwen in mijn dienst stelt. Ik zie het dan ook als mijn
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

U dient er zich evenwel bewust van te zijn dat de ‘Ombudsman Gerechtsdeurwaarders’ niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van
deze website geeft u aan het privacybeleid van de ‘Ombudsman Gerechtsdeurwaarders’ te
aanvaarden.

De ‘Ombudsman Gerechtsdeurwaarders’ respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website
en hij draagt zorg voor de persoonlijke informatie die u verschaft.

 

1. DEFINITIES

 • Verantwoordelijke van de verwerking: diegene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Website: de website waarop u uw persoonsgegevens hebt ingegeven,
 • Betrokkene: iedere natuurlijke persoon die op de website één of meerdere persoonsgegevens invoert;
 • Interactief gebruik: elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier;
 • Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd;
 • GDPR/AVG: De GDPR ofwel de “General Data Protection Regulation”, vertaald de AVG “Algemene Verordening Gegevensbescherming” is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze behelst de bescherming van individuele persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord, dus van welke aard dan ook (privé, professioneel, openbaar) of vorm. In april 2016 werd de GDPR goedgekeurd en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening integraal van toepassing in alle landen van de EU.

 

2. TOEPASBAARHEID

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy Policy. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de website houdt in dat de gebruiker/betrokkene daadwerkelijk kennis heeft van deze Privacy Policy en de inhoud ervan aanvaardt. Dit geldt als zijn uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens die hij actief invoert op de website.

Deze Privacy Policy kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en het is dan ook aanbevolen deze Privacy Policy bij elk bezoek te consulteren.

Als u meer informatie wil ontvangen of vragen hebt over deze Privacy Policy, kan u mij bereiken via e-mail: info@ombudsgdw.be.

 

3. VERANTWOORDEIJKE VAN DE VERWERKING

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de ‘Ombudsman Gerechtsdeurwaarders’ met zetel te 1060 Sint-Gillis, Henri Jasparlaan 93. U kan de verantwoordelijke, Arnout De Vidts, bereiken per e-mail (info@ombudsgdw.be). In uitvoering van de GDPR/AVG dient de ‘Ombudsman Gerechtsdeurwaarders’ als de verantwoordelijke voor de verwerking te worden beschouwd.

 

4. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet en de GDPR/AVG.

Bij een interactief gebruik van de website worden de door de betrokkene ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Door interactief gebruik te maken van de website verleent de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de  door hem/haar ingevoerde persoonsgegevens.

De verantwoordelijke van de verwerking verwerkt de via deze website ingegeven en ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Behandelen van de ingediende klacht
 • Communicatie met de betrokkene
 • Beheer van het profiel van de betrokkene
 • Uitoefenen van de rechten van betrokkene
 • Informeren van betrokkene
 • Toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies)

 

5. COOKIES

Zowel bij het niet-interactief als het interactief gebruik van de website wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Deze cookie registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op het surfgedrag van betrokkene op  deze website (geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria,…). Deze gegevens laten de website toe om gebruiker te herkennen bij latere bezoeken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het  configuratiemenu van uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.

 

6. ONTVANGERS

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de noodzaak daartoe aan de volgende ontvangers worden medegedeeld:

 • Betrokkene zelf;
 • Verwerkingsverantwoordelijke;
 • NKGB (Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders);
 • Sam-Tes (Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders);
 • Data Protection Officer
 • Gerechtsdeurwaarders (uitzonderlijk, indien noodzakelijk)

Er worden geen verwerkte persoonsgegevens overgedragen aan andere ontvangers dan voornoemden.

 

7. RECHTEN VAN BETROKKENE

De betrokkene heeft in principe het recht om kennis te krijgen van:

 • Het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;
 • De concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • De gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben;
 • De ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Op verzoek van de betrokkene zullen hem/haar de verwerkte persoonsgegevens in begrijpelijke en transparante taal en vorm worden medegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die persoonsgegevens.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om kosteloos verbeteringen aan te laten brengen aan persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in bepaalde gevallen de ‘Ombudsman Gerechtsdeurwaarders’ zelf geen wijzigingen kan aanbrengen maar dit bijvoorbeeld dient te gebeuren door andere partijen of instanties.

De rechten tot “beperking van de verwerking”, “dataportabiliteit/overdraagbaarheid” of “bezwaar tegen verwerking” zijn in de context van de gegevens verzameld door de ‘Ombudsman Gerechtsdeurwaarders’ waarschijnlijk weinig of niet  toepasselijk.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld in de GDPR/AVG uit te oefenen, richt de betrokkene een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs (recto-/verso) aan de verantwoordelijke van de verwerking. Daarvoor heeft betrokkene volgende mogelijkheden:

 • via briefpost (Ombudsman Gerechtsdeurwaarders,Henri Jasparlaan 93, 1060 BRUSSEL)
 • via mail aan info@ombudsgdw.be

De inlichtingen worden aan de betrokkene kosteloos en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek meegedeeld. Bij herhaaldelijke verzoeken omtrent dezelfde (reeds verstrekte) gegevens, kan een administratieve kost van 25,00€ worden aangerekend. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen worden geweigerd.

Bij twijfel omtrent (echtheid van )de identiteit van de aanvrager, kan de ‘Ombudsman Gerechtsdeurwaarders’ vragen dat de betrokkene zich persoonlijk aanbiedt in zijn kantoor ter verificatie.

 

8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Door te werken met diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen wij de veiligheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal verzekeren. Enkel personeelsleden die bij de verwerking betrokken zijn hebben  exclusief toegang tot de persoonsgegevens. Al onze servers die voor de verwerking van de persoonsgegevens worden gebruikt bevinden zich in professioneel geëxploiteerde en beveiligde datacenters in België. De door ons verwerkte  persoonsgegevens verlaten het grondgebied van de EU niet.

 

9. BEVEILIGING

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid. Om de veiligheid en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te verzekeren werden volgende maatregelen genomen:

 • Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonsgegevens;
 • Enkel diegenen die persoonsgegevens verwerken hebben er toegang toe;
 • Logistieke en informatieke beveiliging
 • Gebruik van paswoorden
 • Firewalls
 • Gepaste technische en organisatorische maatregelen conform GDPR